• Twój zaufany prawnik

  zawsze najwyższej jakości

 • Twój zaufany prawnik

  zawsze skoncentrowany na zasadach

 • Twój zaufany prawnik

  zawsze efektywny

 • Twój zaufany prawnik

  zawsze rozumie Twoje potrzeby

 • Twój zaufany prawnik

  zawsze Połacieniec & Iwanowski

O nas

Kancelaria Połacieniec & Iwanowski została założona w 2013 roku, jako kontynuacja działalności prawniczej Adwokata Marcina Połacieńca. Jej misją jest służenie z wizją celu - a więc tak aby na koniec dnia, każdy Klient mógł powiedzieć, że razem z nami osiągnął sukces i może nam bezgranicznie zaufać.

Zaufanie traktujemy jako najwyższe wyróżnienie i największą wartość - zwłaszcza, że Klienci bardzo często pozostawiają w naszych rękach nie tylko majątki swojego życia, ale również i odpowiedzialność za swój los i swoją wolność. 

Sukces naszych Klientów rozumiemy jako działanie na najwyższym poziomie możliwości, w kierunku w pełni uświadomionych celów, które każdorazowo pomagamy określić przy rozpoczęciu współpracy. Nie zawsze ten cel jest związany z prowadzeniem sprawy sądowej. Często wyznaczone cele zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego - czyli podsatwy szybkiego rozwoju każdej firmy - czy też stworzenia przewagi nad konkurencją, dzięki możliwości podejmownia decyzji z pełną świadomością konsekwencji prawnych.

W naszej wizji utwierdza nas fakt, że od początku działalności grono naszych Klientów stale rośnie głównie dzięki  poleceniu tych którzy nam zaufali, co więcej 100% Klientów, do których się zwróciliśmy, wystawiło bardzo pozytywne referencje.

Powyższy sukces osiągnęliśmy dzięki szybkiemu i sprawnemu działaniu, zrozumieniu biznesu naszych Klientów, a przede wszytskim dzięki temu, że jesteśmy skutecznym doradcą, a nie generatorem kolejnych problemów i kosztów.

Wyżej wymienione założenia przyświecają Kancelarii przez cały czas jej funkcjonowania, a ich realizacja możliwa jest dzięki obszernej wiedzy, skrupulatności i kreatywności, w pierwszej kolejności założycieli Kancelarii – Adwokata Marcina Połacieńca i Radcy Prawnego Piotra Iwanowskiego, a następnie dzięki stale poszerzanemu zespołowi wysokiej klasy specjalistów.

Dzięki przyjętm wartościom i jasnej wizji Kancelaria nie tylko spełnia oczekwiania wielu indywidulanych Klientów ale zdobyła również zaufanie wiodących w swoich branżach podmiotów, takich jak chociażby Spółdzielnie Mieszkaniowe Żoliborz i Górczewska, czy spółki grupy PKP.

Jeżeli chcecie się Państwo przekonać, że litera prawa może iść w parze zarówno z Waszymi celami jak i oczekiwaniami, zapraszamy do kontaktu.

Oferta

Dzięki zrozumieniu problemów Naszych Klientów oraz wszechstronnej wiedzy, w każdej chwili Nasi prawnicy mogą stać się Twoim skutecznym doradcą, a nie generatorem kolejnych problemów. Powyższe możliwe jest dzięki nowoczesnym metodom komunikacji oraz tworzeniu w ramach Kancelarii specjalnych dedykowanych zespołów prawników dobranych pod kątem danej sprawy oraz danego klienta. Wychodzimy z założenia, że zawsze dobrze współpracujący ze sobą i z Klientem zespół, może stworzyć większą wartość niż jeden człowiek. Nazywamy to efektem synergii.

W ramach Kancelarii Połacieniec & Iwanowski funkcjonują zespoły prawników - specjalistów w swoich dziedzianach - do rozwiązywania problemów naszych klientów z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego czy też prawa pracy. W zależności od potrzeb elastycznie dopasowujemy się do wymagań i służymy pomocą także w innych sprawach stosownie do oczekiwań.

W czym możemy Ci pomóc?

Kancelaria oferuję pomoc osobom, które zawarły niekorzystne umowy krdytowe we frankach szwajcarskich. W ramach świadczonych usług, oraz możliwości danej sprawy nasi specjalisci mogą pomóc w:

 • unieważenieniu umowy  - odzyskaj swoje pieniądze, jak również przestań spłacać kredyt. Unieważnienie umowy oznacza, że umowa kredytowa w istocie nie była zawarta
 • odfrankowaniu kredytu, czyli zamianie "franka" na złotego, a zatem uzyskaniu korzystniejszych warunków spłaty rat kredytu w PLN
 • odzyskaniu spreadu - pomagamy w odzysakniu Twoich pieniędzy z tytułu nadpłaconych rat od zawyżonych kursów walut, jakie stosował bank.

Zarówno Kancelaria z Warszawy jak i jej oddziały w innych miejscowościach oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa spadkowego. Nasi prawnicy skutecznie doradzają przy wszelkiego rodzaju czynnościach zarówno notarialnch jak i sądowych związanych z dziedziczeniem, w tym  m.in. reprezentują, doradzają i sporządzają pisma procesowe w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • dział spadku;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • zachowek;
 • unieważnienie testamentu.

Adwokaci i Radcowie prawni z Kancelarii Połacieniec & Iwanowski pomagają we wszelkich sprawach związanych zarówno z prawem rzeczowym, a więc własnością nieruchomości jak również z prawem zobowiązań, a co za tym idzie doradzają przy sporządzaniu wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym. W ramach zespołu prawa cywilnego, świadczymy takie usługi jak:

 • reprezentacja sądowa i sporządzenie pism procesowych w sprawach dotyczących ochrony prawa własności i posiadania rzeczy;
 • reprezentacja sądowa i sporządzenie pism procesowych w sprawach o zasiedzenie nieruchomości;
 • reprezentacja sądowa i sporządzenie pism procesowych w sprawach związanych ze współwłasnością rzeczy i praw, zniesienie, użytkowaniem, służebnościami, hipoteka;
 • reprezentacja sądowa w sprawach związanych z uregulowaniem treści księgi wieczystej i rzeczywistym stanem prawnym;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe w tym te związane z wypadkami komunikacyjnymi;
 • dochodzenie odszkodowań za sieci przesyłowe;
 • reprezentacja w sprawach uznania umowy za bezskuteczną z uwagi na niewypłacoalność dłużnika.

Nasi Adwokaci i Radcowie prawni świadczą kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego w tym doradzają, reprezentują i sporządzają pisma procesowe w sprawach o: 

 • rozwód i separacje;
 • podział majątku;
 • alimenty;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • przysposobienie, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi;
 • ubezwłasnowolnienie.

Adwokaci i Radcowie prawni z Kancelarii Połacieniec & Iwanowski pomagają we wszelkich sprawach związanych z prawem pracy, zarówno reprezentując pracodawców, pracowników jak i zakładowe organizacje związkowe. Nasi prawnicy są specjalistami z zakresu prawa pracy, świdcząc poniższe usługi:

 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie warunków zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy oraz innych źródeł prawa pracy,
 • rozwiązywanie umów o pracę,
 • analiza zagadnień prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału spółek,
 • restrukturyzacja zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie przed sądami pracy

Adwokaci z biura naszej Kancelarii w Warszawie, służą swoim doświadczeniem przy rozwiązywaniu probemów Klientów związanych z prawem karnym. Klienci cenią wiedzę i waleczność naszych specjalistów oodając im w swoje ręce takie problemy karne jak:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem,
 • powództwa adhezyjne,
 • przygotowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych w roli pełnomocników, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Adwokaci i Radcowie prawni z Kancelarii Połacieniec & Iwanowski pomagają we wszelkich sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, zarówno od ubezpieczycieli jak i od innych podmiotów. Nasi prawnicy sporządzają wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują Klientów przed sądami w Warszawie, Piasecznie, Legionowie oraz wielu innych miejscowowściach w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych.
 

Adwokaci i Radcowie prawni z Kancelarii Połacieniec & Iwanowski pomagają we wszelkich sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń, czy też obroną przed nieuzasadnionymi żądaniami przeciwnków naszych Klientów. Nasi prawnicy skutecznie reprezentują Klientów przed sądami nie tylko w Warszawie, ale również w sądach w Legionowie, Piasecznie czy Pruszkowie. Dla naszych Klentów śiwadczymy takie usługi jak:

 • reprezentacja w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • reprezentacja w procesech o zapłatę.
 • reprezentacja we wszystkich etapach postępowania podatkowego przez Urzędami Skarbowymi i Izbami Skarbowymi,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych pism procesowych w ramach postępowania sądowo – administracyjnego;
 • reprezentacja w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych

Z uwagi na ilość Klentów oraz pozytywnych referencji, wszyscy nasi Adwokaci i Radcowie Prawni są specjalistami z zakresu doradztwa korporacyjngeo oraz transakcji handlowych. Olbrzymie zaufanie jakim obdarzają nas Klienci, sprawiło że każdego dnia świadczymy usługi z zakresu bieżącej działalności przedsiębiorców, takie jak:

 • zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i przedstawicielstw, a także opracowywanie struktur holdingowych,
 • porady z zakresu wspomagania krajowych i transgranicznych procesów fuzji i przejęć,
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa handlowego, w tym przygotowywanie projektów zmian umów spółek handlowych, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek,
 • prowadzenie złożonych transakcji gospodarczych,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów podlegających zarówno prawu polskiemu jak i prawu innych państw.

Główny profil działalności Kancelarii to obsługa przedsiębiorców zajmujących się inwestycjami budowlanymi. Wśród Klientów Kanelaria posiada wiele spółek budowlanych, deweloperskich i instalacyjcnych, nie wspominając już o zaufaniu jakim obdarzyły naszych pranwików najwięsksze warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe. Posiadane i ciągle powiększane doświadczenie naszych Adwokatów i Radców Prawnych, sprawia że z dużą kreatywnością świadczymy takie usługi jak:

 • kompleksowe doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące polskiego rynku nieruchomości,
 • wszechstronna pomoc przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz przy dokonywaniu na nich wszelkich potencjalnych przedsięwzięć gospodarczych lub biznesowych, w tym w zakresie działań deweloperskich

Adwokaci z biura naszej Kancelarii w Warszawie, służą swoim doświadczeniem przy rozwiązywaniu probemów Klientów związanych z postępowaniami egzekucyjnymi i windykacją należności. Pomagamy rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy prawne, zarówno w sytuacji gdy nasz Klient stał się dłużnikiem, jak i wtedy gdy w jego interesie ściągamy należne pieniądze. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu wielokrotnie uratowaliśmy majątki naszych Kleintów przed egzeckują w tym tą najbardziej dotklwią - egzekucją z nieruchomości. W ramach oferowanej pomocy, nasi Adwokaci świadczą usługi:

 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych i windykacji należności,
 • prowadzenia postępowań przeciwegzekucyjnych oraz reprezentacji dłużnika.
 • kompleksowe doradztwo prawne w bieżącej działalności
 • doradztwo w prowadzonych procesach inwestycyjnych
 • reprezentacja w sporach sądowych

 

 

 

Zespół
MARCIN POŁACIENIEC

Adwokat, partner

+48 506 140 142
+48 (22) 628-10-50

Adwokat Marcin Połacieniec jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Floryda.

Na początku praktyki zawodowej pracował w renomowanych kancelariach adwokackich, zajmując się zarówno bieżącą obsługą zagranicznych podmiotów gospodarczych jak i prowadząc liczne sprawy sądowe.

W Kancelarii zajmuje się doradzaniem przedsiębiorcom budowalnym, deweloperskim i inwestycyjnym, a także ich reprezentacją w procesach sądowych. Posiada szerokie doświadczenie przy wszelkich transakacjach związanych z nieruchomościami oraz przy tworzeniu struktur korporacyjnych. Włada biegle językiem angielskim.


 
PIOTR IWANOWSKI

Radca prawny, partner

+48 000-000-000
+48 (22) 628-10-50

Radca prawny Piotr Iwanowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym, a jego praca w ramach bieżącej działalności Kancelarii koncentruje się głównie na prowadzeniu licznych sporów sądowych oraz świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na potrzeby wielu inwestycji budowlanych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Biegle włada językiem angielskim.


 
BOGUSŁAW CHOMICZEWSKI

Adwokat

+48 503 975 001
+48 (22) 628-10-50

Adwokat Bogusław Chomiczewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie aplikację organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od kilkunastu lat wykonuje z pasją zawód adwokata. Cechuje go otwartość i niestandardowe podejście do prowadzonych spraw. Pracuje z nastawieniem na skuteczne rozwiązanie problemów Klienta, a nie ich mnożenie. Ukończył szereg szkoleń z zakresu psychologii. Dzięki nim posiadł umiejętność słuchania, rzadką w środowisku prawniczym.

Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, szczególnie z pogranicza prawa karnego i cywilnego. Pasjonuje go szeroko pojęta motoryzacja i medycyna. Prowadzi z powodzeniem sprawy wymagające bogatej wiedzy prawniczej i doświadczenia adwokackiego. Jego ambicje i pasje wpisują się w etos zespołu Kancelarii Połacieniec & Iwanowski.

 
MICHAŁ MAZUROWSKI

Adwokat

+48 570 887 987
+48 (22) 628-10-50

Adwokat Michał Mazurowski jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika.

Jego ponad 12 letnie  doświadczenie zawodowe, koncentrowało się wokół stosowania prawa początkowo w wydziałach gospodarczych sądów powszechnych (Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), następnie zaś w ramach własnej, indywidualnej praktyki adwokackiej. Bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w sądzie, skutecznie wykorzystuje w praktyce adwokackiej.

Specjalizuje się w procesach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ,,spraw frankowych”. W kancelarii prowadzi przede wszystkim obsługę postępowań sądowych w szczególności w obszarze prawa handlowego i cywilnego.

 
ANNA OŁÓWEK-PADEREWSKA

Aplikant Adwokacki

+48 784 476 019
+48 (22) 628-10-50

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Z Kancelarią Połacieniec & Iwanowski związana od 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała już na studiach, od 2013 roku pracując w warszawskich kancelariach. W ramach swojej aktywności zawodowej zajmuje się prawem cywilnym, karnym, prawem pracy, a także prawem korporacyjnym. Doradza Klientom w rozwiązywaniu codziennych problemów związnaych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także reprezentuje ich przed sądami.

Ponadto w zakresie jej specjalizacji pozostają sprawy związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakie na pracodawcę zatrudniającego cudzoziemca nakładają polskie przepisy prawa pracy oraz akty z zakresu prawa administracyjnego.

 
PIOTR MROWIŃSKI

Adwokat

+48 666 864 759
+48 (22) 628-10-50

Piotr Mrowiński jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W celu pogłębienia wiedzy zdobytej w toku studiów stacjonarnych rozpoczął Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego, które ukończył z wyróżnieniem.

Bogate doświadczenie nabyte podczas pracy w organie antymonopolowym, w którym zajmował się nadzorem nad podmiotami działającymi na rynku usług finansowych, skutecznie wykorzystuje w praktyce adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim.


 
MARTA ŁOPATA

Manager biura

+48 730-061-665
+48 (22) 628-10-50

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od II roku studiów zdobywa doświadczenie zawodowe. Odbyła praktyki w Ministerstwie Cyfryzacji, a także pracowała w kancelariach komorniczych.

W kancelarii zajmuje się obsługą administracyjno-biurową oraz bieżącym wsparciem prawników w pracy merytorycznej i obsłudze Klientów. 

 

 

 

Referencje

ZAUFALI NAM:

 

Kontakt

SIEDZIBA KANCELARII - Warszawa-Śródmieście, ul. Żurawia 26 lok. 5B

DANE KONTAKTOWE

 

 

Tel:  (22) 628-10-50;

Mobile: 506-140-142; 730 061 665;

Fax: (22) 628-10-50

E-mail: kancelaria@polacieniec-iwanowski.com.pl

 

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00

 

 

Połacieniec & Iwanowski

Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

ul. Żurawia 26/5B, Warszawa 00-515

NIP: 701-036-94-95

Zarejestrowana przez:

Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 449001

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Połacieniec & Iwanowski Adwokaci i Radcowei Prawni sp.p. ("Kancelaria") przetwarza między innymi dane osobowe:

a) klientów będących osobami fizycznymi,
b) w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
d) osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
e) osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;

W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Połacieniec & Iwanowski Adwokaci i Radcowei Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 26 lok. 5B, 00-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449001, NIP: 701-036-94-95

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

a) telefonicznie: (+48 22) 628 10 50
b) pod adresem e-mail: kancelaria@polacieniec-iwanowski.com.pl;
c) w siedzibie Kancelarii pod adresem:, ul. Żurawia 26 lok. 5B, 00-515 Warszawa

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacji podatkowej;
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
 • dane dotyczące stanu cywilnego - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • wizerunek – w zakresie prowadzonych wideokonferncji.

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • nabywcy wierzytelności kancelarii;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące usługi:
  • - informatyczne oraz nowych technologii;
  • - płatnicze;
  • - księgowo- finansowe;
  • - audytorskie i kontrolne;
  • - windykacyjne;
  • - drukarskie;
  • - niszczenia dokumentów;
  • - pocztowe oraz kurierskie

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO

PRAWO SPRZECIWU

Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z kancelarią.